Training Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een deskundige medewerker die zijn werkgever bijstand verleent op het gebied van preventie en bescherming. De Arbowet stelt de verplichting aan werkgevers om zich te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers bij het voeren van het Arbobeleid. Iedere onderneming is verplicht om één preventiemedewerker te hebben.

Voor kleinere bedrijven van maximaal 25 werknemers kan de eigenaar of directeur deze rol op zich nemen. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers moet een preventiemedewerker worden aangesteld met instemming van de Ondernemingsraad.

De opzet van de Training

De preventiemedewerker moet over voldoende kennis en ervaring beschikken om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Daarom biedt Stivako in samenwerking met het Dienstencentrum een op de bedrijfstak toegesneden training aan. Na succesvol afrond van de training is uw preventiemedewerker getraind op:

  • Arbowetgeving, aansprakelijkheid en wettelijke taken: De Arbowetgeving kennen en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor werkgevers en werknemers.
  • Wettelijk taken: de rol van de preventiemedewerker leren kennen met de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties.
  • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E): behandelen van de meest voorkomende risico’s in het Grafimedia bedrijf en de Arbocatalogi. Daarnaast leert u risico’s in uw eigen bedrijf te signaleren en herkennen.
  • Opzetten van een Arbo project, adviseren, communiceren en omgaan met weerstand: projectmanagement kunnen toepassen in een Arbo Project, projectmatig werken, behandelen van de beheersingsaspecten van project, behandelen knelpunten bij projectmatig werken, adviseren, instrueren en presenteren en aanpakken van weerstand.

Als u wilt weten over welke deskundigheid uw preventiemedewerker dient te beschikken, kunt u contact opnemen met het Dienstencentrum.

Meer informatie over de training?

De training wordt uitgevoerd door Stivako. Voor meer informatie over data, lokatie en tijden, kijk op de Stivako-website.