Strategie, een toekomst perspectief

De strategie vastleggen, dus "opschrijven wat u van plan bent in de toekomst", is een steeds populairder wordend onderwerp binnen de grafimedia industrie. Doordat het jarenlang goed ging in de wereld van de drukkerijen en de orders vanzelf binnenkwamen hoefden ondernemers zich niet druk te maken over de continuïteit van hun bedrijf. De tijden zijn echter veranderd, orders lopen terug en omzetten dalen, met als gevolg dat de onderlinge concurrentie toenam, prijzen sterk onder druk kwamen te staan en er een sanering heeft plaats gevonden. In 2009 telde de sector grafimedia nog 3900 ondernemingen met een omzet van 6,5 miljard. Na een daling van ruim 9% in 2009 zijn er veel bedrijven failliet gegaan. In 2018 telt de grafimedia branche nog maar circa 1600 ondernemingen (waaronder zo'n 850 KVGO-leden). Ondernemers hebben in deze tijdvan snelle verandering behoefte aan houvast en zekerheid. Want hoe creëert u een vaste omzet? En hoe garandeert u continuïteit voor uw bedrijf?

In tegenstelling tot wat velen denken, kan strategie hier wel degelijk bij helpen. Uit meerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat strategie van invloed is op het succes van een bedrijf. Ook blijkt dat strategie zorgt voor richting, focus en doelgerichtheid binnen de organisatie.
Met een goed toekomst plan creëert u namelijk eenduidigheid in het beleid van de organisatie. U stelt lange termijn doelen en weet op welke manier u deze wilt behalen.
Het kiezen van een strategische richting is niet iets statisch zoals velen denken, er wordt een plan uitgestippeld en de komende 2.5 jaar mag hier niets aan veranderen. Dit is echt niet het geval, niemand kan zo lang in de toekomst kijken. De grafimedia markt is dynamisch en verandert continu. Dat betekent dat een onderneming ook in staat moet zijn om hierop in te kunnen spelen. Daarbij mag echter de dag van overmorgen (langere termijn) niet uit het oog verloren worden.
 

Strategie, hoe werkt het?

Wat is strategie? Strategie houdt zich bezig met het bepalen van de doelen van een onderneming en het geheel van samenhangende keuzen met betrekking tot de inzet van middelen en deelactiviteiten om die doelen te realiseren.
 
Het vaststellen en opschrijven van een strategie in een plan geeft daardoor antwoord op vragen als:
 • Wat wil het bedrijf op de langere termijn realiseren? (Na volgend jaar en het jaar daarop. Misschien begint u met het  komende jaar ) Wie en wat wil het bedrijf zijn? En op welke plaats?
 • Welke producten en diensten brengt mijn onderneming op en naar de markt?
 • Voor welke markten kiest de onderneming?
 • Wat is het operationele plaatje (productie) van de onderneming?
 • Wat is de economische structuur van de onderneming?
 • Aanvullende aspecten gaan over de vraag:  Wat is het beleid voor de belangrijkste functionele gebieden? Zoals: innovatie, productie, marketing, verkoop en financiering.
Uiteraard is ook de meer sturende kant deel van een strategie:
 • Wat zijn de belangrijkste waarden van het bedrijf?
 • Welke stijl van leiding geven wordt gebruikt?
 • Hoe zit het met de Informatie voorziening
 • En met de kennis van de medewerkers (HR-beleid)
 • Wat is de planning?
 • En welke middelen gaan we waar aan besteden?
Bij het proces van van strategie kijkt men naar ontwikkelingen die op het bedrijf afkomen, naar ontwikkelingen bij de klanten en uw concurrentie. En men onderzoekt de interne organisatie. Wat kunt u daar verbeteren? In de afbeelding is een en ander schematisch weergegeven. Het lijkt ingewikkelder dan het is.
Strategie gaat over uw plannen met uw bedrijf in de komende tijd. Wat ga ik doen en voor wie? Waar verdien ik mijn geld mee?
 

Missie, visie en strategie

Missie, visie en strategie geven bedrijven richting, focus en zorgt voor inspiratie en doelgerichtheid binnen het bedrijf. Missie, visie en strategie hebben invloed op het succes van een organisatie. Zo blijkt uit onderzoek dat maar liefst 60% van de bedrijven failliet gaat door gebrek aan visie en idealisme. Kotter en McKinsey hebben onderzoek gedaan naar succesfactoren van bedrijven. Zo heeft Kotter onderzoek gedaan naar welke factoren van invloed zijn op bedrijven om succesvolle veranderingen tot stand te kunnen brengen. Hij ontdekte acht voorwaarden om succesvol te kunnen veranderen. Een van die voorwaarden was dat deze bedrijven een visie en het vermogen tot samenwerken centraal hadden staan. McKinsey deed ook een soortgelijk onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot het wereldberoemde 7S-Model. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat succesvolle bedrijven een missie hadden gedefinieerd.

Bedrijfsbeleid als proces van afstemming

Het bedrijfsbeleid is een proces waarbij invloeden vanuit de omgeving op de organisatie in relatie worden gebracht met de stand van zaken binnen het bedrijf. De werkzaamheden in een bedrijf moeten zodanig worden georganiseerd dat de doelen van de onderneming worden bereikt. Doelen richten zich grofweg op de inzet van de productie, de mensen, de afstemming op de marktvraag en de financiën.
De reële kans bestaat dat de werkelijke situatie rond bijvoorbeeld demografische of economische factoren, of klanten en concurrenten anders is, dan in eerste instantie is aangenomen. In dát geval wordt de organisatie gestuurd op basis van verkeerde uitgangspunten.
Een optimale bedrijfsorganisatie is zodanig georganiseerd dat het in staat is om zo goed mogelijk op de (veranderende) vraag van haar afnemers in te springen. Dit betekent dat een organisatie zich moet kunnen blijven aanpassen, zodat zij kan blijven voldoen aan de (veranderende) vraag van haar afnemers.