Update: wetsvoorstel Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen.

Op 1 augustus a.s. treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De Eerste Kamer heeft deze wet op 21 juni jl. aangenomen. De wet heeft gevolgen voor onder andere de afspraken tussen werkgevers en werknemers over nevenwerkzaamheden. Daarover hieronder meer. De wet bevat daarnaast regels over scholing en studiekosten en het verstrekken van informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. De wet heeft onmiddellijke werking en geldt voor alle bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten.

Is het verbieden van nevenwerkzaamheden per 1 augustus 2022 niet meer mogelijk?

Soms spreken werkgevers met hun – nieuwe- medewerkers af dat zij naast hun baan bij deze werkgever geen werkzaamheden elders mogen uitvoeren, althans niet zonder de toestemming van de werkgever. Dit wordt een verbod op nevenwerkwerkzaamheden genoemd. Een nevenwerkzaamhedenbeding geldt alleen als het schriftelijk is overeengekomen. Met ingang van 1 augustus a.s. wordt het moeilijker om werknemers te verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten. De wet schrijft vanaf dat moment namelijk voor dat het aan werknemers is toegestaan om meerdere banen te hebben. Dit recht kan alleen worden beperkt indien de werkgever daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft.

Objectieve rechtvaardigingsgrond

Een rechtvaardiging voor een verbod op nevenactiviteiten kan bijvoorbeeld zijn: de bescherming van gezondheid en veiligheid (denk aan langer werken dan op grond van de Arbeidstijdenwet is toegestaan) en de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie. Het is niet noodzakelijk om deze rechtvaardigingsgrond direct op te nemen in de arbeidsovereenkomst; de rechtvaardiging kan ook naderhand worden gegeven. Bij een objectieve rechtvaardigingsgrond wordt getoetst of het verbieden van de nevenwerkzaamheden doelmatig (dus passend en geschikt) en noodzakelijk is om het zwaarwegend belang van de werkgever te beschermen. Beoordeeld moet worden of het belang van de werkgever dusdanig is dat het belang van de werknemer om elders te kunnen werken daarvoor moet wijken. Een verbod op nevenwerkzaamheden zonder dat hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat (omschreven in de arbeidsovereenkomst of later medegedeeld), is nietig.