FAQ inzake Wet Werk en Zekerheid

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

De hoofdlijn is grofweg een derde maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren en een half maandsalaris per elk volgend dienstjaar. Er zijn een paar uitzonderingen. Neem daarom vooral contact met ons op voor advies op maat.

Geldt de transitievergoeding ook voor een werknemer met een tijdelijk contract?

De wettelijke transitievergoeding geldt niet alleen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, maar ook voor werknemers met een tijdelijk contract dat op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd en dat ten minste twee jaar heeft geduurd. Het maakt dus in beginsel geen verschil of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd wordt aangegaan.

Van belang is voor werknemers met een tijdelijk contract dat voor het bepalen van de duur van de arbeidsrelatie elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met tussenpozen van niet meer dan zes maanden bij dezelfde werkgever worden samengeteld. Dat geldt ook als de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn.

Mijn bedrijf heeft 48 werknemers. Is het verstandig om de werknemers te verdelen over twee werkmaatschappijen (twee B.V.'s) zodat ik voor de transitievergoeding onder de regeling voor 25-minbedrijven val en de transitievergoeding tot 1 januari 2020 veel lager uitvalt?

Nee, dat heeft geen zin. In een aanvullende ministeriële regeling is bepaald dat de uitzondering (lagere transitie vergoeding voor kleine bedrijven in geval van bedrijfseconomisch ontslag)  niet geldt voor een werkgever die deel uitmaakt van een groep en deze groep samen gemiddeld 25 of meer werknemers in dienst heeft.

Moet ik bij ontslag na twee jaar ziekte ook de transitievergoeding betalen?

Ook bij een ontslag na langdurige (= langer dan twee jaar) arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer recht op de transitievergoeding. Dit is bij veel ondernemers nog onvoldoende bekend. Nu een zieke werknemer een ondernemer veelal veel geld en tijd kost, is dit een extra financieel element om rekening mee te houden. Als juristen kunnen wij ons voorstellen dat u een langdurig werknemer in dienst laat met een slapend dienstverband zodat u geen transitievergoeding verschuldigd bent. Dit heeft echter wel weer ongewenste neveneffecten voor uw onderneming. Wat te denken als werknemer na drie jaar toch wel weer geschikt blijkt te zijn voor zijn oude functie en u al iemand anders (met een vast contract) heeft aangenomen op die functie?

Gelukkig is er een wetswijziging in de maak waarin geregeld wordt dat werkgevers financieel worden gecompenseerd voor de verschuldigde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Van gedachten wisselen? Advies?

Wil u met ons van gedachten wisselen over het nieuwe ontslagrecht? Bel ons gerust. Ook als het gaat om andere perikelen dan met betrekking tot de nieuwe wet geldt uiteraard: schroom niet om te bellen, 020 - 543 56 88.